NCC và số dư công nợ từ file excel vào phần mềm Kế toán 1ATìm theo từ khóa: